Pastoral

Les escoles de La Salle opten per un model educatiu que creu en el valor transformador de l’Evangeli de Jesús.

La Salle Sant Celoni realitza la seva tasca evangelitzadora i pastoral atenta a les necessitats concretes de cada alumne del Centre per tal d’afavorir el seu creixement integral.

Aquesta tasca és responsabilitat de tota la Comunitat Educativa i és assumida per tots els seus membres. L’Equip Directiu vetlla per l’animació pastoral del Col·legi i delega en l’Equip de Pastoral la unificació de totes les iniciatives i propostes.

La Salle Sant Celoni desenvolupa l’acció pastoral mitjançant el departament de PASTORAL i JUSP (Justícia, Solidaritat i Pau).
La pastoral del centre s’arrela en els valors evangèlics, està atenta a les necessitats concretes de la Comunitat Educativa, i està en concordança amb la identitat, l’estil i la proposta educativa de les escoles lasal·lianes.

La pastoral és responsabilitat de tota la Comunitat Educativa i és assumida per tots els seus membres. L’Equip Directiu vetlla per l’animació pastoral del Col·legi i delega en l’Equip de Pastoral la tasca d’unificar totes les iniciatives i propostes.

La programació de les activitats pastorals de l’escola s’estructura a partir de les orientacions donades des de l’equip d’animació pastoral del districte, que proposa anualment un valor a treballar, sobre el qual s’articulen els diferents objectius i activitats pastorals com ara: el Dia a Dia, les Tutories, les Campanyes Solidàries, el HARA, el Denip, les celebracions, les classes de religió, el voluntariat o les convivències.

L’Equip Directiu vetlla per l’animació pastoral del Col·legi i delega en l’Equip de Pastoral la unificació de totes les iniciatives i propostes.
La programació de les activitats pastorals de l’escola s’estructura a partir de les orientacions donades des de l’equip d’animació pastoral del districte, que proposa anualment un valor a treballar, sobre el qual s’articulen els diferents objectius i activitats pastorals com ara:

  • La reflexió del dia.

  • Jornades de convivència: convivències a EPO i ESO, Dia Diferent, trobades entre diferents escoles de La Salle.
  • 
Les celebracions de Nadal i Pasqua
Les campanyes solidàries.
  • 
L’educació de la interioritat (projecte HARA).


HARA: Educació per a la interioritat

El Projecte ‘HARA’ es treballa transversal a totes les etapes educatives i ens permet educar els nostres alumnes en la interioritat amb l’objectiu de que siguin capaços d’integrar el silenci en les seves vides, coneguin les pròpies emocions, siguin més reflexius i puguin fer una lectura més profunda de la realitat que els mogui cap al compromís.

Els continguts essencials de l’educació de la interioritat són el treball corporal, la integració emocional i l’obertura a la transcendència. A través de diverses dinàmiques, els joves aprenen a escoltar-se, a sentir el propi cos i a ser conscients de les pròpies emocions i sentiments. Accions que possibiliten l’obertura a la Transcendència.

Ensenyament Religiós Escolar

Les obres educatives La Salle aposten per un Ensenyament Religiós Escolar (ERE) de qualitat que ajudi als nostres alumnes en la seva maduració com a persones i en la fe com a cristians. Aquest ensenyament:

- ajuda a descobrir les arrels cristianes de la nostra cultura.
-té present la realitat multicultural i multireligiosa dels nostres destinataris i de la nostra societat.
-ofereix l’oportunitat d’adquirir una sòlida cultura religiosa
-proposa, invita i ajuda a descobrir la dimensió transcendent de la vida.
- afavoreix que l'alumne descobreixi la figura de Jesús com a referent.
-possibilita el fet de viure l’experiència creient amb la resta de comunitat eclesial.

Amb la finalitat de créixer com a educadors lasal·lians participem de diferents trobades en les quals podem compartir i créixer com a tals. Aquestes trobades estan organitzades bé pel sector de Catalunya, bé per la mateixa escola.

La Fundació Comtal és una organització no lucrativa que treballa a Catalunya, des de l’any 1994, perquè els infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat, així com les seves famílies, tinguin oportunitats de futur.

La Fundació PROIDE (PROmoció i DEsenvolupament) va néixer l’any 1992 després de 10 anys de treballs en camps de solidaritat a l’Àfrica amb l’objectiu de garantir el dret a l’educació a Àfrica i Amèrica Llatina i promoure una educació transformadora a Catalunya.