Educació primària

A l’Educació Primària treballem per aconseguir alumnes que siguin competents per a la vida. Els nens i nenes de primària són els protagonistes del seu aprenentatge i constitueixen el centre dels nostres processos d’ensenyament, per això vetllem per una educació basada en valors que els permeti una formació intel·lectual i emocional.

A classe, treballem utilitzant diverses metodologies que permetin donar resposta a les diferents maneres d’aprendre que tenen els infants. En definitiva, el nostre objectiu a Educació Primària és que l’escola sigui un espai de convivència i d’aprenentatge on mestres, alumnes i famílies treballem braç a braç per convertir cada dia en una nova aventura.

A classe, treballem utilitzant diverses metodologies que permetin donar resposta a les diferents maneres d’aprendre que tenen els infants. Són les següents:

Treball per projectes

És un mètode de treball globalitzat i interdisciplinari en el qual l’alumne és el responsable del seu propi aprenentatge. De manera cooperativa i fomentant la seva autonomia, els nens i nenes han de fer-se preguntes, investigar i resoldre els diferents reptes que es plantegen.

Paral·lelament, utilitzem llibres de text i quaderns de treball que ens ofereixen una sèrie de continguts teòrics i exercicis que ens permeten posar en pràctica allò treballat. En definitiva, el nostre objectiu a Educació Primària és que l’escola sigui un espai de convivència i d’aprenentatge on mestres, alumnes i famílies treballem braç a braç per convertir cada dia en una nova aventura.

Programes pedagògics propis de Primària

Volem que els nostres alumnes siguin competents a l’hora de resoldre els reptes que una societat tant canviant com la nostra pot presentar.

Per aconseguir-ho, duem a terme una sèrie de projectes que ens ajuden a desenvolupar la nostra tasca amb els millors resultats.

Programa Destí

El seu objectiu és desenvolupar i estimular les intel·ligències dels alumnes així com un conjunt de competències que complementin i reforcin aquelles que són pròpies de l’estructura curricular. S’hi treballa el sentit crític,estratègies del pensament lateral( creativitat),la gestió del coneixement,la comunicació,el treball en equip…El programa Destí a Primària contempla tres subprogrames(Crea, Optimis i Irati) que són la continuació del treball iniciat a Educació Infantil ( Ulisses).

Programa Lectura eficaç

Els eixos bàsics són el desenvolupament de les capacitats lectores i la motivació i el gust per la lectura. Treballem l’aprenentatge i la consolidació lectora mitjançant les tècniques de la Lectura Eficaç i estretègies lectores..

Hara

Pretén mostrar als nostres alumnes un camí que els condueixi vers el seu món interior: consciencia,valors, creences…buscant l’equilibri de les emocions i obrint la porta a la transcendència.Les activitats presenten tècniques que ajuden a expressar els sentiments i les emocions , compartir els dubtes, les pors, valorar les potencialitats de cadascú així com acceptar les pròpies mancances.

Música a l'aula

S’utilitza una hora a tots els cursos de Cicle Inicial de Primària amb grups desdoblats i dos mestres per treballar el llenguatge musical i el cor amb instruments Orff (percussió)i una altra per introduir la pràctica d’un instrument de corda: violí o violoncel. Al final de curs, professorat del Conservatori de Música del Liceu (conveni) avalua els aprenentatges dels alumnes i certifica un nivell Bàsic d’acord amb el seu pla d’estudis.

Primària musical

Arribats a Cicle Mitjà (3r d’EPO) i havent cursat 2 anys d’orquestra de forma obligatòria dins de l’horari escolar, se’ls ofereix la possibilitat de continuar els seus estudis musicals combinant horari lectiu (1 h/set. de llenguatge musical/cor i 1 h/set. orquestra) i horari extraescolar (1/2 h/set. instrument). Professors del Conservatori de Música del Liceu avaluen en el propi centre els alumnes per tal d’acreditar el nivell corresponent.

Anglès a l'aula

A banda de les hores de la matèria d’anglès, comptem amb un auxiliar de conversa natiu que potencia la conversa oral en petits grups. Realitzem les colònies de Cicle Superior en llengua anglesa. Preparem alumnes per obtenir el MOVERS de YLE de Cambridge I és la llengua vehicular a les classes de Science de 1r a 6è d’EPO, English Skills a Cicle Superior i Drama a 6è.

Robòtica

Volem desenvolupar i potenciar la creativitat, l’esperit crític, el treball grupal i el pensament computacional. Tot proposant que siguin capaços de programar diferents seqüències per aconseguir diversos objectius i reptes. Treballem com a elements motivadors amb els Ipads, les Beebots i els robots de Lego We Do 2.0 i Mindstorm entre d’altres.