Educació infantil

El nostre centre ofereix una educació centrada en la persona. La persona és el centre de tota l’acció educativa.

Una escola que instrueix i educa per a la vida per tal que cada alumne surti dotat de tot allò que necessita per viure en una societat com a persona.

La nostra proposta d’educació en valors es concreta, de manera especial, en els següents valors: responsabilitat, creativitat, justícia, convivència, interioritat i transcendència.

La relació entre la família i l’escola es basa en la confiança i respecte mutu. Es fonamenta en la participació i la coherència entre l’educació familiar i la que proposa l’escola.

Els nostres objectius

Fomentar el desenvolupament personal

I l’acompanyament en el  procés d’ensenyament-aprenentatge dels nens i joves.

Atendre la diversitat de tot l’alumnat
Satisfent de manera especial cada realitat personal. 
Mantenir viva la Innovació Pedagògica
Mitjançant el Treball Cooperatiu, el Treball per Projectes, els Programes d’Estimulació de les Intel·ligències, desenvolupem una pedagogia innovadora, amb processos que asseguren l’acompanyament, l’avaluació i la millora contínua.
Prioritzar l’aprenentatge de les llengües estrangeres
A La Salle potenciem l’aprenentatge d’idiomes, desenvolupant programes adequats, oferint experiències variades i utilitzant la llengua per aprendre continguts curriculars. Els alumnes cursen com a mínim set sessions en anglès a la setmana des de P3 fins a P5 amb l’acompanyament d’una auxiliar de conversa.
Treballar les noves tecnologies
Incorporem els avenços tecnològics (pissarres digitals, tauletes, robòtica...) que milloren la qualitat educativa al servei dels alumnes per al desenvolupament de les competències que demana la societat.
Afavorir el desenvolupament integral

Afavorir el desenvolupament integral mitjançant l’Educació Emocional
Apostem per un treball seriós vers les emocions, l’empatia, l’autoestima i les habilitats socials de tal manera que els infants vagin adquirint les destreses i la capacitat per expressar i controlar els seus sentiments, amb una actitud positiva davant la vida.

Eixos que defineixen la nostra etapa d’infantil

Projectes i petites històries

A partir de les curiositats dels infants es plantegen les diferents propostes, afavorint així, situacions de comunicació, relació, descoberta, experimentació, petits reptes, formulació d’hipòtesis,...

Joc simbòlic

El joc permet aprendre i créixer d’una forma lúdica i natural. En els racons de joc simbòlic (caseta, disfresses, hospital, escola, perruqueria, mercat.) els infants tenen la possibilitat d’imaginar, descobrir i crear alhora que estableixen vincles entre ells i es relacionen.

Aprenentatge cooperatiu

Estimulem i proposem treball cooperatiu basat en el diàleg on els infants poden argumentar, contrastar opinions i arribar a acords, utilitzant diferents tècniques cooperatives.

Noves tecnologies i robòtica

Una metodologia que permet als infants un primer contacte amb la tecnologia. Incorporem els avenços tecnològics, dispositius com ara projectors, pissarres digitals, wifi a totes les aules, tauletes digitals (Ipads) i abelles BeeBots (extraescolar) que milloren la qualitat educativa al servei dels alumnes per al desenvolupament de les competències que demana la societat.

Anglès

S’aposta per l’aprenentatge amb llengua anglesa a través de contes, cançons i jocs. A les sessions de psicomotricitat, bon dia, bona tarda i religió es reforça el vocabulari i les expressions treballades a les sessions d’anglès. Comptem amb un auxiliar de conversa que és nadiu i treballa conjuntament amb l’especialista d’anglès.

Acció tutorial

D’acord amb el nostre projecte educatiu de Centre potenciem les tutories de grup i les individuals amb les famílies per potenciar i promoure el desenvolupament integral de l’alumnat. En el nostre programa d’Educació Emocional apostem per un treball seriós de les emocions, l’empatia, l’autoestima i les habilitats socials.


La introducció de la lectoescriptura es fa progressivament en els tres cursos, acompanyant els infants en la descoberta i comprensió del codi escrit i el gust per la lectura.


Treballem amb Ulisses, un programa propi de La Salle (DESTÍ) que s’aplica a la resta de les escoles La Salle.


Donem molta importància a les tradicions i festes del nostre país, la Castanyada, el Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, així com altres celebracions cristianes, ja que constitueixen un mitjà excel·lent per treballar la descoberta de l’entorn natural i social.

Els pilars del nostre projecte
educatiu infantil

Al llarg de l’etapa d’educació infantil es van desenvolupant les capacitats per aprendre a aprendre

Aprendre a ser, i actuar de manera autònoma.

Aprendre a fer, a descobrir i tenir iniciativa.

Aprendre a conèixer, a pensar i comunicar.

Aprendre a conviure, i a respectar.

Horaris

Aquest és l'horari de classes a Infantil.
8 - 8.55 h Acollida. Opcional
8.45 - 9 h Entrada al matí
9 h Comencen les classes
12.45 h Sortida al migdia
12.45 - 14.45 h Dinar, migdiada, tallers, esbarjo. Opcional
14.45 -15h Entrada a la tarda. Comencen les classes
16.55 – 17h Sortida
17- 18 h Activitats extraescolars. Opcional

Programes pedagògics propis d’Infantil

A La Salle treballem aplicant programes propis que completen la nostra oferta educativa. Gràcies a aquesta metodologia, aconseguim potenciar les capacitats dels alumnes i a afavorir el seu aprenentatge futur a través de treball en grup, tallers i racons. Els programes específics d’Infantil són: